Incepator.ro
Sondaj
Cum considerati ca sunt cele 30 de ore de practica?
Mult prea putine
Prea putine
Suficiente
Prea multe
Mult prea multe
Afiseaza rezultatele

Parteneri:

Aparatul de aer conditionat

Auditor Energetic Constanta

Esarfe

Auditor Energetic Bucuresti«Inapoi la cuprins

ANEXA nr. 1A: 
ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

.............................................

.............................................


(1)Exemplar nr. 1

1._

PROCES-VERBAL

Seria ......... Nr. ..................

Încheiat astăzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea .......................

Agent constatator ............................ (grad profesional, nume, prenume) din ................................ (unitatea) constat că:

Dl/Dna ......................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |____| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/reşedinţa în ............................... , str. ............................. nr. ....... , bl. ....... , sc. ......., ap. ....., sector/judeţ ...........................

Pers. juridică ............................. , cu sediul în .......................... str. ......................... nr. .......,

bl. ....... , sc. ...... , ap. ...... , sector/judeţ ..........................., CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentată de dl/dna ......................................... , CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |____| seria |_|_|nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/reşedinţa în ............................, str. .................... nr. ...... , bl. ...... , sc. ......., ap. ........, sector/judeţ ....................................

În ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| locul ........................ a săvârşit următoarele:

Fapta săvârşită este prevăzută de:

- art. ......... din ..................... şi sancţionată de art. ........ din ..................

- art. ......... din ..................... şi sancţionată de art. ........ din ..................

- art. ......... din ..................... şi sancţionată de art. ........ din ..................

- art. ......... din ..................... şi sancţionată de art. ........ din ..................

Stabilesc:

a)|____| AVERTISMENT/ |____| AMENDA, în sumă de ...................... lei;

b)|____| *) PUNCTE-AMENDĂ, în valoare de ...................... lei;

c)|____| *) PUNCTE DE PENALIZARE;

d)CONFISCAREA: ........................................;

e)IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ....................... nr. de înmatric./înreg. .................... cf. art. ...... din ......;

f)REŢINEREA |____| permisului de conducere/ |____| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/ |____| plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/ |____| atestatului profesional.

Contravenientul achită pe loc, cu chitanţa nr. ................, sau poate achita în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de ....................lei.

Contravenientul |____| refuză/ |____| nu poate să semneze procesul-verbal.

Martor asistent .............................(nume şi prenume), CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte menţiuni ..........................................................................

Vehicul nr. ..................... asigurat cu poliţa nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|, valabilă până la |_|_| |_|_| |_|_|_|_|.

Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, care se depune la Serviciul poliţiei rutiere ...............................


Agent constatator
Martor asistent
Contravenient

Am luat la cunoştinţă


_______________

*) Se trece totalul numărului punctelor-amendă sau, după caz, al punctelor de penalizare aplicate.

...............................................................................

2._

ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ

Dl/Dna ......................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |____| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/reşedinţa în ............................... , str. ............................. nr. ....... , bl. ....... , sc. ......., ap. ....., sector/judeţ ...........................

Persoana juridică ....................................... , cu sediul în localitatea ........................, str. ...................... nr. .........., sector/judeţ ......................., CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.

Conform Procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria .......... nr. .........., încheiat la |_|_| |_|_| |_|_|_|_|, s-a stabilit drept amendă suma de ...................lei, pe care va trebui să o achitaţi la ........................., la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale sau la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.

Chitanţa şi copia procesului-verbal se transmit în termen de 15 zile de la comunicare unităţii din care face parte agentul constatator.

Plata se poate efectua şi prin instrumente de plată electronice în cadrul Ghişeului virtual de plăţi, caz în care nu aveţi obligaţia de a face dovada plăţii unităţii din care face parte agentul constatator.

În caz de neplată a obligaţiilor se va trece la executarea silită.

- verso -

Către

...................................

....................................

În temeiul art. ..... din ........................... , trimitem alăturat Procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria ......... nr. ................. , încheiat pe numele dlui/dnei/pers. juridice ............................... în vederea executării silite.


ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE

..................................Recomandat nr. .............. din ........................
Loc pentru francareŞtampila cu data prezentării
Ştampila cu data primirii


__________

NOTĂ

I.Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, contravenientul poate depune plângere împotriva procesului-verbal în termen de 15 zile la sediul serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta. Plângerea, semnată şi datată, se depune în 2 exemplare, însoţită de:

- copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei;

- copia actului de identitate;

- copia dovezii de reţinere a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului ori, după caz, a autorizaţiei de reparaţii;

- copii ale oricăror alte acte sau documente în susţinerea plângerii.

Conform dispoziţiilor art. 118 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, plângerea suspendă executarea.

Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulaţie trebuie să vă prezentaţi la şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită contravenţia în vederea prelungirii dreptului de circulaţie sau, după caz, pentru a se face menţiunea, pe dovadă, că aveţi dreptul de a conduce autovehicule ori tramvaie pentru o perioadă de 30 de zile.

Prelungirea dreptului de circulaţie se face de către şef ui poliţiei rutiere pe a cărei rază de competenţă a fost săvârşită contravenţia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanţa de judecată care confirmă că dosarul este în curs de soluţionare, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

II.Prin următoarele abrevieri se înţelege:

- act de ident. - C.I. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Paşp. (paşaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie);

- CNP - codul numeric personal;

- CUI - codul unic de înregistrare al persoanei juridice


ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

.............................................

.............................................


(2)Exemplar nr. 2

1._

PROCES-VERBAL

Seria ......... Nr. .............

Încheiat astăzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea .......................

Agent constatator ............................ (grad profesional, nume, prenume) din ................................ (unitatea) constat că:

Dl/Dna ......................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/reşedinţa în ............................... , str. ............................. nr. ....... , bl. ....... , sc. ......., ap. ....., sector/judeţ ...........................

Pers. juridică ............................. , cu sediul în .......................... str. ......................... nr. .......,

bl. ....... , sc. ...... , ap. ...... , sector/judeţ ..........................., CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentată de dl/dna ......................................... , CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_|nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/reşedinţa în ............................, str. .................... nr. ...... , bl. ...... , sc. ......., ap. ........, sector/judeţ ....................................

În ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| locul ........................ a săvârşit următoarele:

Fapta săvârşită este prevăzută de:

- art. ......... din ..................... şi sancţionată de art. ........ din ..................

- art. ......... din ..................... şi sancţionată de art. ........ din ..................

- art. ......... din ..................... şi sancţionată de art. ........ din ..................

- art. ......... din ..................... şi sancţionată de art. ........ din ..................

Stabilesc:

a)|____| AVERTISMENT/ |____| AMENDA, în sumă de ...................... lei;

b)|____| *) PUNCTE-AMENDĂ, în valoare de ...................... lei;

c)|____| *) PUNCTE DE PENALIZARE;

d)CONFISCAREA: ........................................;

e)IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ....................... nr. de înmatric./înreg. .................... cf. art. ...... din ......;

f)REŢINEREA |____| permisului de conducere/ |____| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/ |____| plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/ |____| atestatului profesional.

Contravenientul achită pe loc, cu chitanţa nr. ................, sau poate achita în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de .................. lei.

Contravenientul |__| refuză/ |__| nu poate să semneze procesul-verbal.

Martor asistent ............................................ (nume şi prenume), CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.

Alte menţiuni ...................................................................

..............................................................................

Vehicul nr. .............................. asigurat cu poliţa nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|, valabilă până la |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, care se depune la Serviciul poliţiei rutiere ..............................


Agent constatator
Martor asistent
Contravenient

Am luat la cunoştinţă


*) Se trece totalul numărului punctelor-amendă sau, după caz, al punctelor de penalizare aplicate.

.............................................................................

2._

DOVADĂ

Subsemnatul(a) ..................................... am primit Procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria ...... nr. ............... şi înştiinţarea de plată**).


Agent constatator

....................
Contravenient

.....................


Subsemnatul(a) .................................... , agent procedural la .............................., m-am deplasat în ziua de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| la adresa din ........................., str. ..........................., nr. ....., bl. ......, sc. ....., ap. ....., la domiciliul/reşedinţa/sediul ........................... , pentru a-i înmâna Procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria. .......... nr. ............ şi înştiinţarea de plată.

Cel în cauză |__| a refuzat să le primească/ |__|nu a fost găsit, motiv pentru care comunicarea s-a realizat prin afişare la ...................... (se înscrie: "domiciliu"/"reşedinţă"/"sediu")


Agent procedural

....................
Martor

....................


*) se completează când contravenientul este de faţă la încheierea procesului-verbal sau îi poate fi înmânat direct.

- verso -

Către,

Dl/dna/pers, juridică ................................

.................................................

ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE

.....................................


Recomandat nr. ............ din .........................
Loc pentru francareStampila cu data prezentării
Stampila cu data primirii


________

NOTĂ

I.Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, contravenientul poate depune plângere împotriva procesului-verbal în termen de 15 zile la sediul serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta. Plângerea, semnată şi datată, se depune în 2 exemplare, însoţită de:

- copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei;

- copia actului de identitate;

- copia dovezii de reţinere a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului ori, după caz, a autorizaţiei de reparaţii;

- copii ale oricăror alte acte sau documente în susţinerea plângerii.

Conform dispoziţiilor art. 118 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, plângerea suspendă executarea.

Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulaţie trebuie să vă prezentaţi la şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită contravenţia în vederea prelungirii dreptului de circulaţie sau, după caz, pentru a se face menţiunea, pe dovadă, că aveţi dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pentru o perioadă de 30 de zile.

Prelungirea dreptului de circulaţie se face de către şeful poliţiei rutiere pe a cărei rază de competenţă a fost săvârşită contravenţia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanţa de judecată care confirmă că dosarul este în curs de soluţionare, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

II.Prin următoarele abrevieri se înţelege:

- act de ident. - CI. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Paşp. (paşaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie);

- CNP - codul numeric personal;

- CUI - codul unic de înregistrare al persoanei juridice

Top

Urmatorul capitol«

 
Incepator.ro